Ikuti Blog Ini

Saturday, June 30, 2012

Tawajjuh pada amal tetapi bukan Jabariyah

Wajid bagi setiap muslim beriktikad dengan iktikad yang betul/soheh seperti mana iktikad ahli sunnah wal jamaah.Meyakini kewujudan Allah Swt dengan mengimaninya seperti imannya baginda rasul  Saw yang mulia.

Masalah kita sapa yang selesaikan
Apabila kita mempunyai masalah,perkara yang pertama yang kita tujui adalah asbab-musabab,sebenarnya cara untuk menyelesaikan masalah kita adalah amalan Nabi Saw yang mulia.Kerana adalah di dalam amal,adanya janji Allah Swt,dan janji Allah tidak ada pada asbab musabab,Janji Allah hanya pada amalan agama.Maka masalah kita hanya akan dapat diselesaikan dengan perantaraan amal Nabi Saw dan berpaksi kepada ketauhidan yang soheh kepada Allah Swt.

Contoh-contoh mereka
Diriwayatkan daripada Hazrat Huzaifah r.hu katanya,”Apabila Rasulullah Saw mengalami sesuatu kesulitan/masalah,baginda Saw segera mengerjakan solah.”(Hadith riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud).

Hazrat Abu Darda r.hu berkata”Apabila angin bertiup kencang,maka Rasulullah Saw bersegera ke masjid dan tidak akan keluar sehingga angin itu berhenti.Begitu juga semasa gerhana matahari atau gerhana bulan,rasulullah Saw bersegera mengerjakan solah.”(Di petik daripada Fadhilat Solat karangan Syeikh Zakaria Kandhalwi)

Hazrat Sohaid r.hu meriwayatkan daripada Rasulullah Saw :”Bahawa para Nabi  yang dahulu pun melakukan amalan yang sama sedemikin.Sekiranya mereka menghadapi sebarang kesusahan,mereka akan segera mengerjakan solah.”(Di petik daripada Fadhilat Solat karangan Syeikh Zakaria Kandhalwi)

Jumhur ulama bersepakat di dalam hal ini bahawa adalah satu tanda daripada kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Swt adalah dengan menyandarkan keyakinan/iktikad terhadap sesuatu perbuatan dapat memberikan bekas kepada sebab musabab.Kesyirikan jenis ini lebih dikenali dengan kesyirikan asbab.Contohnya beriktikad/berkeyakinan makanan itu dapat mengenyangkan dengan sendirinya,ubat itu dapat memberikan kesembuhan dengan sendirinya (dengan zatnya,bukan dengan keizinan Allah Swt).Biasanya juga kesyirikan jenis ini berlaku kepada ahli falsafah dan saintis.

Hukum syirik jenis ini.
-      Jika seseorang beriktikad/berkeyakinan bahawa sebab sesuatu itu dapat memberikan bekas (kesan) dengan sendirinya (bukan dengan dengan izin Allah Swt) maka kafirlah ia.

-      Jika diiktikadkan/di yakini baahwa sesuatu itu memberikan bekas dengan sebab kekuatan yang telah di masukan oleh Allah padanya,maka ianya adalah fasiq.

Kami bukan ahlul Jabriyah/Jabariyah

Fitnah mereka
Mereka melemparkan tuduhan bahawa apabila meninggalkan asbab adalah disebut sebagai ahlul Jabariyah,tetapi perlu diingatkan bahawa kami bukan ahlul Jabariyah.Asbab adalah salah satu daripada ujian Allah Swt kepada hamba-hambanya.Ketika berhadapan dengan asbab,kedepankan amalan Nabi Saw  dalam asbab tersebut dengan pengharapan penuh kepada Allah Swt.Contohnya,ketika berniaga,berniagalah dengan cara Nabi Saw dan keyakinan bahawa Allah Swt yang memberikan rezeki kepada kita.

Definisi ahlul Jabriyah/Jabariyah

Berasal dari kata Jabr (terpaksa), iaitu semua dipaksa dan tidak ada kekuasaan dan kebebasan dalam dirinya (manusia). Mereka adalah termasuk dalam aliran yang sesat. Mereka berfahaman dengan tidak mengakui adanya kekuasaan dan kebebasan dalam diri manusia, serta mereka menolak adanya hikmah serta maslahat dalam perbuatan dan ketentuan (hukum) Allah (permasalahan qadar). (Rujuk Maqalat Islamiyyin juz I, Syarah Khalil Tahqiq as-Saqqaf, hal. 186). Berpandangan bahawa manusia dalam segala hal (perbuatan, gerak-geri, dan tingkah lakunya) adalah dalam keadaan terpaksa, tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan. Dan semua itu (gerak-geri, tingkah laku, dan perbuatan manusia) adalah perbuatan Allah semata-mata iaitu manusia tiada haq langsung untuk menentukan tindakannya. Termasuk dalam aliran ini ialah Jahmiyah, mereka turut berpandangan seperti itu. (Rujuk Maqalat al-Islamiyyin, al-Milal, jil. I, Wasathiyah Ahlussunnah, hal. 374-375)

Satu hadith ,nasihat Baginda Saw ketika berdepan dengan asbab.

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin al-Mutsanna] dan [Muhammad bin Basysyar] - lafazh ini milik Ibnu Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja’far] Telah menceritakan kepada kami [Syu’bah] dari [al-Hakam] dia berkata; Aku mendengar [Ibnu Abu Laila] Telah menceritakan kepada kami [Ali]:

Bahawasanya Fatimah r.ha merasa sakit tangannya kerana menumbuk tepung dan ketika itu ada seorang pelayan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah Saw Fatimah r.ha  datang menemui Rasulullah untuk meminta seorang pembantu. Tetapi ia tidak berjaya menemui Rasulullah dan hanya bertemu dengan ‘Aisyah r.ha. Kemudian Fatimah r.ha menyampaikan pesanan kepada ‘Aisyah r.ha untuk disampaikan kepada Rasulullah Saw. Ketika Rasulullah tiba di rumah, ‘Aisyah r.ha pun memberitahu beliau tentang kedatangan Fatimah r.ha.

Ali bin Abu Thalib  r.hu berkata; “Lalu Rasulullah pergi ke rumah kami ketika kami sedang baring hendak tidur. Maka kami segera bangun, tetapi beliau mencegahnya lalu berkata: ‘Tetaplah di tempat kamu! ‘ Kemudian Rasulullah duduk di antara kami sehingga aku merasakan dinginnya telapak kaki beliau yang menyentuh dada-ku. Setelah itu, Rasulullah bersabda: ‘Inginkah kamu berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Apabila kamu baring hendak tidur, maka bacalah takbir (Allahu Akbar) tiga puluh empat kali(34), tasbih (Subhanallahtiga puluh tiga kali(33), dan tahmid (Alhamdulillahtiga puluh tiga kali(33). Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi kamu daripada seorang pembantu.’

Di dalamnya ada tambahan,

Ali r.hu berkata; ‘Aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah.’ Seseorang bertanya kepadanya; ‘Wahai Ali, adakah kamu juga tidak meninggalkan doa ini pada malam perang Shiffin? ‘Ali menjawab; ‘Ya. Aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini pada malam perang Shiffin sekalipun.’ Sedangkan di dalam Hadits Atha dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dia berkata; aku bertanya kepada Ali; ‘Apakah kamu juga tidak meninggalkan doa ini pada malam perang Shiffin?’

Rujukan: Shohih Muslim, 13/259, Kitab: adz-Dzikr wad-Du’a wat-Taubati wal-Istighfar, Bab: Tasbih di Ketika Awal Siang dan Hendak Tidur, no. 4906. Maktabah Syamilah.Tulisan ini ditahqid oleh guru saya dari Pondok Penanti.

Sunday, June 24, 2012

Penulis Enam Ratus Ribu Hadith
Imam az-Zahabi dalam kitabnya "Siyar A'lamun Nubala" menyatakan: "beliau ialah al-Imam al-Hafiz al-Jihbiz (pakar hadis), Sayyidul Huffaz, Malikul Huffaz, Syeikhul Muhaddisin, Abu Zakariyya, Yahya bin Ma'in bin Aun bin Ziad bin Bistom. Beliau bukanlah berketurunan arab, cumanya beliau menjadi wala' (dan dianggap sebahagian daripada) Bani Mur (satu kabilah arab).Kerana inlah beliau digelar al-Murri.
Dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Dan beliau merupakan salah satu tokoh muhaddisin yang agong. Dilahirkan di Baghdad pada 158H, dan membesar di situ. Mula menulis ilmu-ilmu ketika usianya belum mencecah sepuluh tahun. Ayahnya merupakan salah seorang pegawai yang hebat kepada Abdullah bin Malik, pembesar ar-Ray (nama kawasan). Ayahnya meninggalkan pusaka untuknya sebanyak satu juta darham, dan kesemuanya itu habis dibelanjakannya untuk mencari dan mempelajari hadis sehinggalah sampai kepada tahap yang mana beliau tidak mempunyai selipar untuk dipakai.
Beliau pernah mengambil hadis daripada Abdullah bin al-Mubarak, Husyaim bin Basyir, Ismail bin Iyash, Sufyan bin Uyainah, Abdul Razaq as-Son'ani di Yaman, Waki' bin al-Jarrah, Yahya bin Said al-Qattan, Abdul Rahman bin Mahdi dan ramai lagi, samada di Iraq, Syam, Semenanjung Arab, Mesir dan Hijaz. Antara yang mengambil hadis daripada beliau pula ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawuud, Abbas ad-Duriy al-Baghdadi yang merupakan periwayat ilmunya, Abu Zur'ah ar-Rozi, Abu Hatim ar-Rozi, Usman bin Said ad-Darimi, Abu Ya'la al-Mausili dan ramai lagi yang tidak terhitung ramainya.

Ada seorang kawan Imam Ahmad bin Hanbal bernama Yahya bin Ma'in. Beliau di antara ulama hadith terkenal sehingga sekarang. Ali bin al-Madini pernah berkata, "Aku belum pernah berjumpa orang yang mampu menulis sebanyak apa yang ditulis oleh Yahya bin Ma'in." Beliau menambah, "Sejak zaman Nabi Adam, aku belum pernah berjumpa orang yang mampu menulis hadith sebanyak tulisan Yahya."
                                            
Seseorang bertanya kepada Yahya, "Berapakah hadith yang tuan telah tulis?" Yahya bin Ma'in menjawab, "Aku menulis dengan tanganku ini sebanyak enam ratus ribu hadith."

Sebagai mana kita maklum, Musnad Ahmad bin Hanbal antara karya hadith terbesar. Di dalamnya ada lebih kurang 40 ribu hadith. Itupun sudah mencecah lebih lima jilid cetakan sekarang. Bagaimana pula dengan tulisan Yahya bin Ma'in ini. Karya ini tidak pernah dicetak sehingga sekarang. Sama ada manuskripnya masih wujud atau tidak, hanya Allah s.w.t. yang Tahu.


Sunday, June 3, 2012

Majlis Zikir yang syarie

                                  Ingati Allah swt dalam keadaan menangis sangat di tuntut

Tidak diragukan bahwa zikrullah (mengingat Allah) merupakan salah satu ibadah yang agung. Dengan zikrullah seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-nya, mengisi waktunya dan memanfaatkan nafas-nafasnya.Keutamaan majlis zikir,Demikian juga majlis zikir, merupakan majlis yang sangat mulia di sisi Allah Ta’ala dan memiliki berbagai keutamaan yang agung. 

Diantaranya:

Majlis zikir  ini adalah taman surga di dunia ini.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ
Dari Anas bin Malik R.hu, bahawa Rasulullah Saw bersabda,”Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang.” Para sahabat bertanya,”Apakah taman-taman surga itu?” Baginda saw menjawab,”Halaqah-halaqah (kelompok-kelompok) zikir.” HR Tirmidzi, no. 3510 dan lainnya.

Majlis zikir merupakan majlis malaikat.Juga menjadi asbab turunnya ketenangan dan rahmat Allah swt. Allah swt membanggakannya kepada majlis malaikat. Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَه        
Tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah swt, kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat (Allah) meliputi mereka, ketenteraman turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan (para malaikat) yang ada di sisiNya.HR Muslim, no. 2700

Begitu juga duduk bersama-sama untuk membaca dan mempelajari Al Qur’an. Yaitu dengan cara salah seorang membaca dan yang lainnya mendengarkan. Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil berikut.Rasulullah saw bersabda:

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ
Tidaklah sekelompok orang yang berzikir kepada Allah swt, kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan (para malaikat) di hadapanNya. [HR Muslim, no. 2700].

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telah Link Blog Ini